Falun Dafa

Giới thiệu về Pháp Luân Công (Introduction to Falun Gong)

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc cho cả tinh thần và thể chất. Môn tu luyện kết hợp năm bài tập chậm rãi, nhẹ nhàng với triết lý đạo đức tập trung vào các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, theo trong tiếng Trung là 真 (Zhen), 善 (Shan) và 忍 (Ren). Pháp Luân Công dạy rằng đây là những phẩm chất cao nhất của vũ trụ, và người ta có thể đạt được trí tuệ, sức khỏe và tâm hồn thanh thản bằng cách dung nhập vào chúng; các học viên sử dụng những giá trị này như một nguyên tắc chỉ đạo cho cuộc sống hàng ngày. 

Trên bề mặt, Pháp Luân Công giúp giảm căng thẳng và đạt được thân thể khỏe mạnh, nhưng việc chữa bệnh không phải là tác dụng tích cực duy nhất của môn tập. Ở cấp độ sâu hơn, đây là một hệ thống tu luyện để tự hoàn thiện bản thân và loại bỏ các chấp trước và ham muốn tầm thường. Pháp Luân Công nhấn mạnh đến việc tu tâm, đặt người khác trước chính mình và áp dụng các nguyên tắc đạo đức của pháp môn vào mọi tình huống và hoàn cảnh. Mục tiêu là đạt được trạng thái vô vị lợi, trí tuệ lớn hơn và an hòa nội tâm

Hiện nay Pháp Luân Công đã được truyền rộng trên toàn thế giới với số người theo học hơn 100 triệu người. 

Falun Gong (also known as Falun Dafa) is a traditional Chinese spiritual practice for the mind and body. The practice combines five gentle and slow exercises with a moral philosophy centered on the principles of Truthfulness, Compassion, and Forbearance, or in Chinese, 真 (Zhen), 善 (Shan), and 忍 (Ren). Falun Gong teaches that these are the highest qualities of the universe, and that one can attain true wisdom, physical health, and a serene state of mind by assimilating into them; practitioners use these values as a guide for daily life.

On the surface level, Falun Gong is extremely beneficial to relieving stress and achieving physical health, but healing is by far not the only positive effect of the practice. On a deeper level, it’s a cultivation system for self-betterment and removing one’s attachments and desires. Falun Gong emphasizes the cultivation of one’s mind,  putting others before oneself, and applying the practice’s moral principles to all situations and circumstances. The goal is to achieve a state of selflessness, greater wisdom, and inner peace.

At present, Falun Gong has been widely spread around the world with more than 100 million practitioners

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp - Video 1.mp4

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp - Video 1

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp - Video 2.mp4

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp - Video 2

Tìm hiểu thêm thông tin về PLC theo các liên kết sau

Ảnh 1: Nữ học viên đang luyện bài công pháp số 5

Ảnh 2: Các học viên đang luyện bài công pháp số 2

Xem video các học viên người phương Tây luyện 5 bài công pháp của PLC.

Chú ý: Các video luyện công sau đây chỉ dùng để tham khảo, để đảm bảo tính chính xác của các động tác các bạn nên luyện tập theo video hướng dẫn luyện công trên trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp https://vi.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

Falun Dafa Falun Gong Exercise 1 Practice by Easy Mirroring Opposite Gender_1080p.mp4

Bài 1: Phật Triển Thiên Thủ pháp

(Buddha Stretching a Thousand Arms)

Falun Dafa Falun Gong Exercise 2 Practice by Easy Mirroring Opposite Gender_1080p.mp4

Bài 2: Pháp Luân Trang pháp

(Falun Standing Stance)

Falun Dafa Falun Gong Exercise 3 Practice by Easy Mirroring Opposite Gender_1080p.mp4

Bài 3: Quán Thông Lưỡng Cực pháp

(Penetrating the Cosmic Extremes)

Falun Dafa Falun Gong Exercise 4 Practice by Easy Mirroring Opposite Gender_1080p.mp4

Bài 4: Pháp Luân Chu Thiên pháp

(Falun Cosmic Orbit)

Falun Dafa Falun Gong Exercise 5 Practice by Easy Mirroring Opposite Gender_1080p.mp4

Bài 5: Thần Thông Gia Trì pháp

(Reinforcing Supernatural Powers)

Falun Dafa Falun Gong Exercises 1 - 5 Practice by Easy Mirroring Opposite Gender.mp4

Toàn bộ 5 bài công pháp

(Full Sequence of 5 Exercises)