GR03. Structural Analysis of Bridges

Tài liệu tham khảo:

  1. Cook, R.D., Malkus, D.S., and Plesha, M.E. (1989), Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 3th Ed., John Wiley & Sons, New York.

  2. Reddy, J.N. (2006), An Introduction to the Finite Element Method, McGraw Hill, New York.

  3. Zienkiewicz, O.C., and Taylor, R.L. (2000), The Finite Element Method, Volumn 1: The Basis; Volumn 2: Solid Mechanics; Volumn 3: Fluid Dynamics, 5th Ed., Butterworth-Heinemann, Oxford.

Thông báo:

Xem các links ở dưới để download tài liệu tham khảo.Download lecture notes:

Ví dụ tham khảo

Công nghệ thi công cầu dầm liên tục Đúc Hẫng Cân Bằng.mp4

Công nghệ thi công cầu dầm liên tục đúc hẫng cân bằng (nguồn youtube)

Thi công đốt hợp long biên.mp4

Thi công đốt hợp long nhịp biên cầu dầm liên tục đúc hẫng cân bằng (nguồn youtube)