GR01. Phương pháp số trong tính toán kết cấu

Tài liệu tham khảo:

  1. Cook, R.D., Malkus, D.S., and Plesha, M.E. (1989), Concepts and Applications of Finite Element Analysis, 3th Ed., John Wiley & Sons, New York.

  2. Reddy, J.N. (2006), An Introduction to the Finite Element Method, McGraw Hill, New York.

  3. Zienkiewicz, O.C., and Taylor, R.L. (2000), The Finite Element Method, Volumn 1: The Basis; Volumn 2: Solid Mechanics; Volumn 3: Fluid Dynamics, 5th Ed., Butterworth-Heinemann, Oxford.

Thông báo:

Xem các links ở dưới để download tài liệu tham khảo.

Password giải nén: bomoncau.tk


Download bài giảng:

Ví dụ tham khảo