Các chuyên đề

Chuyên đề (Tiếng Việt)

  • CĐ.00 - Giới thiệu Chuyên ngành Cầu & Công trình ngầm

  • CĐ.01 - Cầu dầm hộp thi công đúc hẫng cân bằng

  • CĐ.02 - Mô hình chống giằng (STM)

Topics (English)

  • TO.00 - Introduction to Bridge and Tunnel Engineering

  • TO.01 - CIP segmental balanced cantilever Bridges

  • TO.02 - Strut and Tie Model (STM)