Các chuyên đề

Chuyên đề (Tiếng Việt)

  • CĐ.00 - Giới thiệu Bộ môn và chuyên ngành Cầu & Công trình ngầm [link]

  • CĐ.01 - Cầu dầm hộp thi công đúc hẫng cân bằng [link]

  • CĐ.02 - Mô hình chống giằng (STM) [link]

  • ...

Topics (English)

  • TO.00 - Introduction to the Faculty of Bridge and Tunnel Engineering [link]

  • TO.01 - CIP segmental balanced cantilever Bridges [link]

  • TO.02 - Strut and Tie Model (STM) [link]

  • ...