Bài giảng bậc Đại học

Bài giảng bậc Đại học (Tiếng Việt)

 • BE01 - Nhập môn cầu

 • BE02 - Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 1

 • BE03 - Đồ án Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 1

 • BE04 - Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu

 • BE05 - Thiết kế và xây dựng Cầu thép 1

 • BE06 - Đồ án Thiết kế và xây dựng Cầu thép 1

 • BE07 - Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2

 • BE08 - Đồ án Phương án cầu

 • BE09 - Thiết kế và xây dựng Cầu thép 2

 • BE10 - Tin học ứng dụng cầu

 • BE11 - Chuyên đề cầu

 • BE12 - Khai thác và kiểm định cầu

 • BE13 - Thiết kế và xây dựng Hầm 1

 • BE14 - Đồ án thiết kế và xây dựng hầm 1

 • BE15 - Thiết kế và xây dựng Hầm 2

 • BE16 - Thực tập công nhân

 • BE17 - Thực tập cán bộ kỹ thuật

 • BE18 - Đồ án tốt nghiệp

Undergraduate lecture notes (English)

 • BE01 - Introduction to Bridge Engineering

 • BE02 - Design and Construction of Concrete Bridges S1

 • BE03 - Project in Design and Construction of Concrete Bridges S1

 • BE04 - Design and Construction of Bridge Substructures

 • BE05 - Design and Construction of Steel Bridges S1

 • BE06 - Project in Design and Construction of Steel Bridges S1

 • BE07 - Design and Construction of Concrete Bridges S2

 • BE08 - Project in preliminary design of bridges

 • BE09 - Design and Construction of Steel Bridges S2

 • BE10 - Computer Applications in Bridge Engineering

 • BE11 - Advanced topics in Bridge Engineering

 • BE12 - Bridge Evaluation and Rating

 • BE13 - Design and Construction of Tunnel S1

 • BE14 - Project in Design and Construction of Tunnel

 • BE15 - Design and Construction of Tunnel S2

 • BE16 - Student Worker Internship

 • BE17 - Bridge Engineer Internship

 • BE18 - Thesis