Bridge Courses

Thông tin giảng viên:

TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Bộ môn Cầu và Công trình ngầm - Đại học Xây dựng Hà Nội

eMail: tuyennn@huce.edu.vn  /  nguyenngoctuyen@yahoo.com 

Website 1: https://www.nguyenngoctuyen.online/

Website 2: https://sites.google.com/view/bridgecourses

NNT The Bridge Guy: https://www.ganjingworld.com/channel/1fejvs7p8ge7pkkQDCVy3OKv11ik0c 

Địa chỉ: P-300 tòa Nhà thí nghiệm, Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bài giảng bậc Đại học (Tiếng Việt)

Hệ cử nhân

Undergraduate lecture notes (English)

Bachelor

Bài giảng bậc Sau đại học (Tiếng Việt)

Graduate lecture notes (English)

Chuyên đề (Tiếng Việt)

Topics (English)

Giới thiệu Khoá học Kỹ Thuật Cầu

Các khóa học kỹ thuật cầu được thiết kế cho những sinh viên quan tâm đến thiết kế, xây dựng và bảo trì cầu. Các khóa học này thường được tổ chức đào tạo như một phần của chương trình kỹ sư xây dựng và có nhiều cấp độ từ các khóa học giới thiệu đến các khóa học nâng cao hơn tập trung vào các khía cạnh cụ thể của kỹ thuật cầu.

Chủ đề phổ biến được dạy trong các Khóa học kỹ thuật cầu bao gồm:

Các khóa học kỹ thuật cầu cũng có thể bao gồm các dự án thiết kế thực hành hoặc công việc trong phòng thí nghiệm cho phép sinh viên áp dụng các khái niệm đã học trong lớp vào các tình huống thực tế. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình kỹ thuật cầu có thể tiếp tục làm việc cho các cơ quan chính phủ, công ty xây dựng hoặc công ty tư vấn kỹ thuật, nơi họ có thể đóng góp vào việc thiết kế và xây dựng các cây cầu mới hoặc bảo trì và phục hồi các cây cầu hiện có.

About Bridge Engineering Courses

Bridge engineering courses are typically designed for students who are interested in the design, construction, and maintenance of bridges. These courses are typically offered as part of a civil engineering program and can range from introductory courses to more advanced courses that focus on specific aspects of bridge engineering.

Some common topics covered in bridge engineering courses include:

Bridge engineering courses may also include hands-on design projects or lab work that allow students to apply the concepts they have learned in the classroom to real-world situations. Graduates of bridge engineering programs may go on to work for government agencies, construction firms, or engineering consulting companies, where they can contribute to the design and construction of new bridges or the maintenance and rehabilitation of existing bridges.