Giới thiệu chuyên ngành Cầu & CTN

Phim 60 năm Thành lập Bộ môn Cầu và Công trình ngầm

Download tài liệu chuyên đề

2021-2022 - Học kỳ 2 - Lịch dạy lớp 66CDE

Thứ 5 ngày 17/3/2022 tiết 10-12 học Online @ H3.47 (Zoom ID = 431 473 6863),

Thứ 5 ngày 24/3/2022 tiết 10-12 học Offline @ H3.47

Thứ 5 ngày 31/3/2022 tiết 10-12 học bù Offline @ H3.31