Giới thiệu chuyên ngành Cầu & CTN

Phim 60 năm Thành lập Bộ môn Cầu và Công trình ngầm

Download tài liệu chuyên đề

Links điểm danh:

Lần 1: https://forms.gle/ErncTPjzyqb2u8gWA

Lần 2:

Thanks :)

2022-2023 - Học kỳ 1 - Lịch dạy lớp 67CDE

Chiều thứ 7 các ngày 19/11, 26/11, 03/12, 10/12 & 17/12 tiết 10-12 @ 55H3.