Mô hình Chống - Giằng

Download tài liệu chuyên đề

Lịch dạy:

2020-2021 - Học kỳ 2 - Lịch dạy lớp 62CD2 @ 311H1, tiết 10-12, chiều thứ 3 và 5 Tuần 38.

2021-2022 - Học kỳ 2 - Lịch dạy lớp 63CD2 @ 511H1, tiết 10-12, chiều thứ 57 Tuần 20.