BE01. Nhập môn cầu

Tài liệu tham khảo:

 1. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). (1998). LRFD Bridge Design Specifications, 2nd Edition, Washington, DC.

 2. Barker, R. M., and Puckett, J. A. (1997). Design of Highway Bridges: Based on AASHTO LRFD Bridge Design Specifications . John Wiley & Sons, New York.

 3. Chen, W. F., and Duan, L. (2000). Bridge Engineering Handbook. CRC Press, London.

 4. Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hoà, Nguyễn Minh Hùng, “Những vấn đề chung và mố trụ cầu”, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2000.

 5. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

 6. TCVN 11823, “Thiết kế cầu đường bộ”, Hà Nội, 2017.

Download bài giảng:

Hình thức thi: "Sử dụng tài liệu hạn chế"

 1. Sinh viên tự tóm tắt những gì đã học vào một tờ giấy A4 (viết cả 2 mặt nếu cần).

 2. Bản tóm tắt sinh viên phải tự soạn và viết bằng bút mực, ghi rõ họ tên, MSSV, lớp (không dùng bản photocopy của bạn khác).

 3. Trong phòng thi, sinh viên không sử dụng tài liệu nào khác ngoài bản tóm tắt của mình.

 4. Sinh viên sử dụng bản tóm tắt không ghi rõ họ tên, MSSV... hoặc sử dụng bản tóm tắt của bạn khác sẽ bị coi là phạm quy.

 5. Khi nộp bài, sinh viên nộp bản tóm tắt kèm theo bài thi.

Danh sách lớp 64CD1 @ 314H1

Danh sách 64CD1.png

Danh sách lớp 64CD2 @ 311H1

Danh sách 64CD2.png

Danh sách lớp ĐQT @ 314H1

Danh sách ĐQT.png

Bài giảng 2013 (Tiếng Việt)

Lecture notes 2017 (English)