BE02. Thiet ke va Xay dung Cau BTCT1

Bài giảng 2018 (Tiếng Việt) 22TCN-272-05

Lecture notes 2019 (English) 22TCN-272-05

Bảng quy cách thép: