BE06. Do an Thiet ke & Xay dung Cau thep

Nhiệm vụ thiết kế Đồ án Cầu thép (Lớp LOPNV10 - 09/2023)

Kiểm tra tiến độ Đồ án Online:

3:00 chiều thứ 2 ngày 18/09/2023

3:00 chiều thứ 5 ngày 21/09/2023

3:00 chiều thứ 5 ngày 28/09/2023

3:00 chiều thứ 3 ngày 03/10/2023

3:00 chiều thứ 3 ngày 30/10/2023 (các nhóm tham gia đầy đủ để cải thiện điểm QT)

Link Google Meet: https://meet.google.com/peg-jtxb-xxh 

Danh sách nhận đồ án

01. Danh sách nhóm và Đánh giá - ĐA Cầu thép 1 lớp NV10 tháng 09-2023.xlsx
Hướng dẫn ĐA Cầu thép
P6-PL-C