BE06. Do an Thiet ke & Xay dung Cau thep

Nhiệm vụ thiết kế Đồ án Cầu thép (Lớp LOPNV11 - HK2 - 2020*2021)

Danh sách nhận đồ án

01. Danh sách nhóm và Đánh giá - ĐA Cầu thép 1 lớp NV10.xlsx

Danh sách điểm danh & thông qua đồ án Online:

Bấm vào các liên kết dưới đây để điểm danh và nộp bài tập Online:

Hướng dẫn ĐA Cầu thép
P6-PL-C