BE06. Do an Thiet ke & Xay dung Cau thep

Danh sách nhận đồ án

20202_CH__120445_LOPNV11_Dsdiemdanh.xls

Nhiệm vụ thiết kế Đồ án Cầu thép (Lớp LOPNV11 - HK2 - 2020*2021)

Danh sách điểm danh & thông qua đồ án Online:

Bấm vào các liên kết dưới đây để điểm danh và nộp bài tập Online:

  1. Link #01: https://forms.gle/6hDxjRcQMQYJjZ7Z6

  2. Link #02: https://forms.gle/WiVbSSXCGczdWgS56

  3. Link #03: https://forms.gle/RLzCCfyjpKZ8uM276

  4. Link #04:

  5. Link #05:

  6. Link #06:

  7. Link #07:

  8. Link #08:

Hướng dẫn ĐA Cầu thép
P6-PL-C