BE07. Design and Const. of Concrete Bridges S2

Checking stress in girder components.

References:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 1)”, NXB Xây Dựng, HN 2005.

  2. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)”, NXB Xây Dựng, HN 2006.

  3. Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, “Cầu dây văng”, NXB Khoa học kỹ thuật, HN 2000.

  4. Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, “Xây dựng cầu BTCT”, NXB Xây dựng, HN 1995.

  5. Bộ GTVT & Bộ KHCN, “TCVN 11823: Thiết kế cầu đường bộ”, Hà Nội, 2017.

  6. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

  7. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, MC Graw Hill, 1997.

  8. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, CRC press, NewYork, 2000.

Typical cross section of a continuous box girder.

Due to Covid19@2020 Classes meet online using Zoom application at H3.62@nuce.edu.vn


Thông báo:

Các bạn 62CDE đợi chút nhé, hôm nay (15/09/2021) ứng dụng Zoom chậm quá, thầy Tuyển vẫn chưa login được.


Download Lecture Notes in English

Attendance list

20211_CH__120416_62CDE2_Dsdiemdanh.xls

Download Lecture Notes in Vietnamese "Thiết kế và Xây dựng cầu BTCT2"