BE07. Thiết kế & Xây dựng cầu BTCT 2

Kiểm toán ứng suất trong kết cấu nhip.

Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 1)”, NXB Xây Dựng, HN 2005.

  2. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)”, NXB Xây Dựng, HN 2006.

  3. Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, “Cầu dây văng”, NXB Khoa học kỹ thuật, HN 2000.

  4. Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, “Xây dựng cầu BTCT”, NXB Xây dựng, HN 1995.

  5. Bộ GTVT & Bộ KHCN, “TCVN 11823: Thiết kế cầu đường bộ”, Hà Nội, 2017.

  6. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

  7. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, MC Graw Hill, 1997.

  8. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, CRC press, NewYork, 2000.


Mặt cắt ngang điển hình cầu dầm hộp.


Điểm thi

20202_CH__120416_62CD4_.pdf

Link điểm danh Online:

Download Bài giảng môn học "Thiết kế và Xây dựng cầu BTCT2"

Danh sách điểm danh

20202_CH__120416_62CD4_Dsdiemdanh.xls