BE08. Đồ án Phương án cầu

Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 1)”, NXB Xây Dựng, HN 2005.

  2. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)”, NXB Xây Dựng, HN 2006.

  3. Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, “Cầu dây văng”, NXB Khoa học kỹ thuật, HN 2000.

  4. Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, “Xây dựng cầu BTCT”, NXB Xây dựng, HN 1995.

  5. Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05

  6. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, MC Graw Hill, 1997.

  7. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, CRC press, NewYork, 2000


Thông báo:

Lịch thông qua đồ án: Từ 1h30 đến 5h chiều thứ 2 (ngày 17/5) tại phòng Zoom 106H1 các bạn 62CD4 nhé. Thanks,


Link nộp Files đồ án:

https://drive.google.com/drive/folders/1mbuPx24FxOWdbDjN83aVpK2QULAxneZQ?usp=sharing

Lưu ý: Nhóm trưởng đã được cấp quyền truy cập thư mục để đại diện cho nhóm nộp Files đồ án.

Hướng dẫn đồ án Phương án cầu

Hướng dẫn ĐA - Phương án cầu

Nhiệm vụ "Thiết kế Phương án Cầu"

Hướng dẫn và Ví dụ tham khảo

Danh sách & Điểm ĐA

20202_CH__120422_62CD4_Dsdiemdanh.xls