BE08. Đồ án Phương án cầu

Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 1)”, NXB Xây Dựng, HN 2005.

  2. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)”, NXB Xây Dựng, HN 2006.

  3. Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, “Cầu dây văng”, NXB Khoa học kỹ thuật, HN 2000.

  4. Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, “Xây dựng cầu BTCT”, NXB Xây dựng, HN 1995.

  5. Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05

  6. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, MC Graw Hill, 1997.

  7. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, CRC press, NewYork, 2000


Thông báo:

Thứ 5 (05/08/2021) bảo vệ Đồ án Ph.án Cầu từ 7:30am tại phòng Zoom H3.34 (ID=6942665509). Thanks,


Link nộp Files đồ án:

https://drive.google.com/drive/folders/1mbuPx24FxOWdbDjN83aVpK2QULAxneZQ?usp=sharing

Lưu ý: Nhóm trưởng đã được cấp quyền truy cập thư mục để đại diện cho nhóm nộp Files đồ án.

Danh sách & Điểm ĐA

20202_CH__120422_62CD4_Dsdiemdanh.xls

Hướng dẫn đồ án Phương án cầu

Hướng dẫn ĐA - Phương án cầu

Nhiệm vụ "Thiết kế Phương án Cầu"

Hướng dẫn và Ví dụ tham khảo