BE08. Đồ án Phương án cầu

Tài liệu tham khảo:


Thông báo:

Lịch kiểm tra tiến độ đồ án Phương án Cầu (lớp NV10 tháng 09-2023) qua ứng dụng Google Meet như sau:


Link Google Meet: https://meet.google.com/peg-jtxb-xxh 


Lịch Bảo vệ Đồ án Phương án cầu (lớp NV10 09/2023):

Dự kiến vào 15h chiều thứ 6 ngày 10/11/2023 tại tầng 3 Nhà Thí nghiệm.

Danh sách & Điểm ĐA 

Danh sách lớp NV10 - Đồ án PA cầu - 09-2010.xls

Đầu đề Đồ án PA cầu:

Đầu đề đồ án PA Cầu (4 đề).pdf

Hướng dẫn đồ án Phương án cầu

Hướng dẫn ĐA - Phương án cầu

Hướng dẫn thiết kế và các ví dụ tham khảo: