BE08. Project in preliminary design of bridges

Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 1)”, NXB Xây Dựng, HN 2005.

  2. Lê Đình Tâm, “Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)”, NXB Xây Dựng, HN 2006.

  3. Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, “Cầu dây văng”, NXB Khoa học kỹ thuật, HN 2000.

  4. Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, “Xây dựng cầu BTCT”, NXB Xây dựng, HN 1995.

  5. Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05

  6. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, MC Graw Hill, 1997.

  7. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, CRC press, NewYork, 2000


Announcement:

Class meet every Monday afternoon at H3.35@nuce.edu.vn due to Covid19@2020.


Link to submit Files:

https://drive.google.com/drive/folders/1mbuPx24FxOWdbDjN83aVpK2QULAxneZQ?usp=sharing

Note: Only team leaders are allowed to access the Shared Google Drive Folder for file submission.

Hướng dẫn đồ án Phương án cầu

Hướng dẫn ĐA - Phương án cầu

Điểm danh online:

Lần thứ 01:

Lần thứ 02:

Lần thứ 03:

Lần thứ 04:

Lần thứ 05:

Lần thứ 06:


Nhiệm vụ "Thiết kế Phương án Cầu"

Hướng dẫn và Ví dụ tham khảo

Danh sách & Điểm ĐA