BE09. Design and Construction of Steel Bridges S2

Liên kết đồng mức: Dầm ngang và Dầm dọc phụ

Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu thép”, NXB Giao thông vận tải, HN 2004.

  2. Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, “Xây dựng cầu thép”, NXB Xây dựng, HN 1996

  3. Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, “Cầu dây văng”, NXB Khoa học kỹ thuật, HN 2000.

  4. Bộ GTVT & Bộ KHCN, “TCVN 11823: Thiết kế cầu đường bộ”, Hà Nội, 2017.

  5. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

  6. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, NXB CRC press, NewYork, 2000.

  7. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, NXB MC Graw Hill, 1997.

Cấu tạo nút giàn thép

Hình thức thi: "Sử dụng tài liệu hạn chế"

- Sinh viên tự tóm tắt những gì đã học vào một tờ giấy A4 (viết cả 2 mặt nếu cần).

- Bản tóm tắt sinh viên phải tự soạn và viết bằng bút mực, ghi rõ họ tên, MSSV, lớp (không dùng bản photocopy của bạn khác).

- Trong phòng thi, sinh viên không sử dụng tài liệu nào khác ngoài bản tóm tắt của mình.

- Sinh viên sử dụng bản tóm tắt không ghi rõ họ tên, MSSV... hoặc sử dụng bản tóm tắt của bạn khác sẽ bị coi là phạm quy.

- Khi nộp bài, sinh viên nộp bản tóm tắt kèm theo bài thi

Download Recent Lecture Notes in English

Download Old Lecture Notes in Vietnamese

Links for filling out attendance form:

Class meeting #01: https://forms.gle/mibnEYbixgMQswM56

Class meeting #02: https://forms.gle/Ye3biT9ahroFdsZB7

Class meeting #03: https://forms.gle/xfUxpYsHijRDUaMo9

Class meeting #04: https://forms.gle/1XSx3CsJw3iC8gwx5

Class meeting #05: https://forms.gle/Sc2H7s1KnkXmqcQo7

Class meeting #06: https://forms.gle/hCiuZjg3nP92CMrK9

Class meeting #07: https://forms.gle/oziCgSSHUJ9YrU6a6

Class meeting #08: https://forms.gle/d46cHgFVtWC7gqhv6

Class meeting #09 - Final Exam: https://forms.gle/4MESCryz2HcMzJUN8

Attendance list

20211_CH__120426_62CDE2_Dsdiemdanh.xls