BE09. Thiết kế & Xây dựng cầu thép 2

Liên kết đồng mức: Dầm ngang và Dầm dọc phụ

Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu thép”, NXB Giao thông vận tải, HN 2004.

  2. Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, “Xây dựng cầu thép”, NXB Xây dựng, HN 1996

  3. Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, “Cầu dây văng”, NXB Khoa học kỹ thuật, HN 2000.

  4. Bộ GTVT & Bộ KHCN, “TCVN 11823: Thiết kế cầu đường bộ”, Hà Nội, 2017.

  5. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

  6. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, NXB CRC press, NewYork, 2000.

  7. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, NXB MC Graw Hill, 1997.

Cấu tạo nút giàn thép

Hình thức thi: "Sử dụng tài liệu hạn chế"

- Sinh viên tự tóm tắt những gì đã học vào một tờ giấy A4 (viết cả 2 mặt nếu cần).

- Bản tóm tắt sinh viên phải tự soạn và viết bằng bút mực, ghi rõ họ tên, MSSV, lớp (không dùng bản photocopy của bạn khác).

- Trong phòng thi, sinh viên không sử dụng tài liệu nào khác ngoài bản tóm tắt của mình.

- Sinh viên sử dụng bản tóm tắt không ghi rõ họ tên, MSSV... hoặc sử dụng bản tóm tắt của bạn khác sẽ bị coi là phạm quy.

- Khi nộp bài, sinh viên nộp bản tóm tắt kèm theo bài thi

Điểm thi lớp 62CD2:

Lớp 62CD2 chú ý: Một số bạn lúc điểm danh Online đã không nhập đúng tên (ví dụ gõ thừa ký tự trắng, thiếu dấu hoặc bỏ dấu sai...) nên khi thầy Tuyển chạy chương trình điểm danh tự động tên của bạn không trùng với Cơ sở dữ liệu dẫn đến không được điểm danh. Thầy Tuyển đã phát hiện ra lỗi này và đã chạy lại chương trình điểm danh tự động, đồng thời cập nhật lại phần điểm quá trình. Như vậy, một số bạn từng nhập sai tên sẽ được hoàn lại số điểm QT do điểm danh sót, các bạn còn lại điểm không thay đổi nhé. Hệ thống đang cập nhật lại điểm, ngày mai các bạn kiểm tra lại điểm trên Đào tạo nhé.

Số điểm tăng lên không nhiều nhưng cũng có tới 2 bạn được chuyển trạng thái từ F sang D. Đây cũng là bài học cho các bạn hay có tính bất cẩn, khi điền các thông tin cần phải kiểm tra lại đảm bảo chính xác tuyệt đối tránh gây phiền phức sau này! Thực sự không nên bất cẩn, đặc biệt là dân kỹ thuật thì càng không nên bất cẩn các bạn nhé. Thân mến :)

20202_CH__120426_62CD2_.pdf

Download Bài giảng môn học "Thiết kế và Xây dựng Cầu thép 2"

Danh sách điểm danh

20202_CH__120426_62CD2_Dsdiemdanh.xls