BE09. Thiết kế & Xây dựng cầu thép 2

Liên kết đồng mức: Dầm ngang và Dầm dọc phụ

Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu thép”, NXB Giao thông vận tải, HN 2004.

  2. Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, “Xây dựng cầu thép”, NXB Xây dựng, HN 1996

  3. Lê Đình Tâm, Phạm Duy Hòa, “Cầu dây văng”, NXB Khoa học kỹ thuật, HN 2000.

  4. Bộ GTVT & Bộ KHCN, “TCVN 11823: Thiết kế cầu đường bộ”, Hà Nội, 2017.

  5. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

  6. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, NXB CRC press, NewYork, 2000.

  7. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, NXB MC Graw Hill, 1997.


Hình thức thi: "Sử dụng tài liệu hạn chế"

- Sinh viên tự tóm tắt những gì đã học vào một tờ giấy A4 (viết cả 2 mặt nếu cần).

- Bản tóm tắt sinh viên phải tự soạn và viết bằng bút mực, ghi rõ họ tên, MSSV, lớp (không dùng bản photocopy của bạn khác).

- Trong phòng thi, sinh viên không sử dụng tài liệu nào khác ngoài bản tóm tắt của mình.

- Sinh viên sử dụng bản tóm tắt không ghi rõ họ tên, MSSV... hoặc sử dụng bản tóm tắt của bạn khác sẽ bị coi là phạm quy.

- Khi nộp bài, sinh viên nộp bản tóm tắt kèm theo bài thi

Cấu tạo nút giàn thép

Điểm danh Online:

Lần 01: https://forms.gle/XtYLHmMhPzJN2EmM8

Lần 02: https://forms.gle/zzKuwnbSLHjuGY299

Lần 03: https://forms.gle/6YQgxCSJmB9nkUsT8

Lần 04: https://forms.gle/XgSkaoqtS5wzQX4XA

Lần 05: https://forms.gle/vkoYuesZNTYwXhvg7

Lần 06: https://forms.gle/N8N6xY5LWsfZzHWX8

Lần 07: https://forms.gle/C1cTNAPzu4LYCNam8

Lần 08: https://forms.gle/VPsLRFd2BECJr8Fm9

Lần 09: https://forms.gle/gXxXjqA9qMp3rARNA

Lần 10: https://forms.gle/yZWM3wFKX8PonJCy6

Lần 11: https://forms.gle/tzb8Z6x7zVRVmov98


Khảo sát nội dung cần học phụ đạo:

Link: https://forms.gle/ErcACStSXm53wQ1c8


Giải trình việc vắng điểm danh môn Cầu thép 2:

Link: https://forms.gle/FvenwLGRhPDS9QX16

Chú ý, sinh viên cần ghi rõ mình đã vắng điểm danh Lần nào, lý do là gì (ví dụ: em vắng điểm danh "Lần 05" vì bị F0...)

20212_CH__120426_63CD4_.pdf

Bài giảng môn học "Thiết kế và Xây dựng Cầu thép 2" - 63CD4 - 02/2022

Danh sách điểm danh

20212_CH__120416_63CD4_Dsdiemdanh.xls