BE18. Đồ án tốt nghiệp

Tài liệu tham khảo:

Thông báo:

Lịch hướng dẫn ĐATN

Tuần 25-27: Thứ 5 tiết 10-12 phòng 615.H1

Từ tuần 28: Thứ 5 tiết 10-12 phòng 105.H1


Link họp Online: https://meet.google.com/wmk-fiwr-cst

Hướng dẫn ĐATN chuyên ngành Cầu

Hướng dẫn ĐATN

Danh sách SV, điểm danh & điểm QT:

02. Danh sách SV làm ĐATN.xlsx

Nhiệm vụ "Thiết kế Đồ án tốt nghiệp"

Hướng dẫn và Ví dụ tham khảo