BE18. Đồ án tốt nghiệp

Tài liệu tham khảo:

Thông báo: Lịch kiểm tra tiến độ làm ĐATN

4:00 chiều thứ 7 ngày 30/09/2023 - Google Meet

3:00 chiều thứ 5 ngày 05/10/2023 - Google Meet

3:00 chiều thứ 3 ngày 10/10/2023 - Google Meet


Link họp Online: https://meet.google.com/wmk-fiwr-cst

Hướng dẫn ĐATN chuyên ngành Cầu

Hướng dẫn ĐATN

Danh sách SV, điểm danh & điểm QT:

02. Danh sách SV làm ĐATN.xlsx

Nhiệm vụ "Thiết kế Đồ án tốt nghiệp"

Hướng dẫn và Ví dụ tham khảo