BE05. Thiet ke & Xay dung Cau thep 1

Ảnh minh họa: Mối nối dầm thép


  1. Tài liệu tham khảo:

  1. Lê Đình Tâm, “Cầu thép”, NXB Giao thông vận tải, HN 2004.

  2. Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, “Xây dựng cầu thép”, NXB Xây dựng, HN 1996

  3. TCVN 11823, “Thiết kế cầu đường bộ”, Hà Nội, 2017.

  4. Bộ GTVT, "Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272.05", NXB GTVT, Hà Nội, 2005.

  5. Richard M.Baker, Jay A.Pucket, “Design of highway bridge”, MC Graw Hill, 1997.

  6. Wai Fan Chen and Lien Duan, “Bridge Engineering Handbook”, CRC press, NewYork, 2000.


2. Hình thức thi: "Sử dụng tài liệu hạn chế"

- Sinh viên tự tóm tắt những gì đã học vào một tờ giấy A4 (viết cả 2 mặt nếu cần).

- Bản tóm tắt sinh viên phải tự soạn và viết bằng bút mực, ghi rõ họ tên, MSSV, lớp (không dùng bản photocopy của bạn khác).

- Trong phòng thi, sinh viên không sử dụng tài liệu nào khác ngoài bản tóm tắt của mình.

- Sinh viên sử dụng bản tóm tắt không ghi rõ họ tên, MSSV... hoặc sử dụng bản tóm tắt của bạn khác sẽ bị coi là phạm quy.

- Khi nộp bài, sinh viên nộp bản tóm tắt kèm theo bài thi.

3. Download Bài giảng môn học Thiết kế & Xây dựng Cầu thép 1

4. Danh sách Điểm danh & Điểm thưởng (62CDD4)

20201_CH__120435_62CD4_Dsdiemdanh.xls

5. Ảnh công trình cầu thép:

6. Một số website tham khảo: