Bridge Courses

Thông tin giảng viên:

TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Bộ môn Cầu và Công trình ngầm - Trường Đại học Xây dựng

eMail: tuyennn@nuce.edu.vn / nguyenngoctuyen@yahoo.com

Website: https://www.nguyenngoctuyen.online/

Địa chỉ: P-300 tòa Nhà thí nghiệm, Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Covid19@2020 - Lịch dạy online Học kỳ 2 - Năm học 2020*2021:

 • Thứ 2 - 9:25pm @210H1 => ID = 210.H1@nuce.edu.vn - Cầu BTCT 2 (62CD4)

 • Thứ 3 - 2:55pm @311H1 => ID = 311.H1@nuce.edu.vn - Cầu thép 2 (62CD2)

 • Thứ 5 - 2:55pm @311H1 => ID = 311.H1@nuce.edu.vn - Cầu thép 2 (62CD2)

 • Thứ 6 - 9:25pm @210H1 => ID = 210.H1@nuce.edu.vn - Cầu BTCT 2 (62CD4)

 • Thứ 7 - 9:25pm @210H1 => ID = 210.H1@nuce.edu.vn - ĐA Ph. án Cầu (62CD4)

Bài giảng bậc Đại học (Tiếng Việt)

 • BE01 - Nhập môn cầu

 • BE02 - Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 1

 • BE03 - Đồ án Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 1

 • BE04 - Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu

 • BE05 - Thiết kế và xây dựng Cầu thép 1

 • BE06 - Đồ án Thiết kế và xây dựng Cầu thép 1

 • BE07 - Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2

 • BE08 - Đồ án Phương án cầu

 • BE09 - Thiết kế và xây dựng Cầu thép 2

 • BE10 - Tin học ứng dụng cầu

 • BE11 - Chuyên đề cầu

 • BE12 - Khai thác và kiểm định cầu

 • BE13 - Thiết kế và xây dựng Hầm 1

 • BE14 - Đồ án thiết kế và xây dựng hầm 1

 • BE15 - Thiết kế và xây dựng Hầm 2

 • BE16 - Thực tập công nhân

 • BE17 - Thực tập cán bộ kỹ thuật

 • BE18 - Đồ án tốt nghiệp

Undergraduate lecture notes (English)

 • BE01 - Introduction to Bridge Engineering

 • BE02 - Design and Construction of Concrete Bridges S1

 • BE03 - Project in Design and Construction of Concrete Bridges S1

 • BE04 - Design and Construction of Bridge Substructures

 • BE05 - Design and Construction of Steel Bridges S1

 • BE06 - Project in Design and Construction of Steel Bridges S1

 • BE07 - Design and Construction of Concrete Bridges S2

 • BE08 - Project in preliminary design of bridges

 • BE09 - Design and Construction of Steel Bridges S2

 • BE10 - Computer Applications in Bridge Engineering

 • BE11 - Advanced topics in Bridge Engineering

 • BE12 - Bridge Evaluation and Rating

 • BE13 - Design and Construction of Tunnel S1

 • BE14 - Project in Design and Construction of Tunnel

 • BE15 - Design and Construction of Tunnel S2

 • BE16 - Student Worker Internship

 • BE17 - Bridge Engineer Internship

 • BE18 - Thesis

Bài giảng bậc Sau đại học (Tiếng Việt)

 • GR01 - Phương pháp PTHH trong tính toán kết cấu cầu

 • GR02 - Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép

 • GR03 - Phân tích kết cấu công trình cầu


Graduate lecture notes (English)

 • GR01 - Finite element method for Bridge Structures

 • GR02 - Design and Construction of Concrete Bridges

 • GR03 - Structural Analysis of Bridges


Chuyên đề (Tiếng Việt)

 • CĐ.00 - Giới thiệu Bộ môn và chuyên ngành Cầu & Công trình ngầm

 • CĐ.01 - Cầu dầm hộp thi công đúc hẫng cân bằng

 • CĐ.02 - Mô hình chống giằng (STM)

Topics (English)

 • TO.00 - Introduction to the Faculty of Bridge and Tunnel Engineering

 • TO.01 - CIP segmental balanced cantilever Bridges

 • TO.02 - Strut and Tie Model (STM)