Bridge Courses

Thông tin giảng viên:

TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Bộ môn Cầu và Công trình ngầm - Đại học Xây dựng Hà Nội

eMail: tuyennn@huce.edu.vn  /  nguyenngoctuyen@yahoo.com 

Website 1: https://www.nguyenngoctuyen.online/

Website 2: https://sites.google.com/view/bridgecourses

Địa chỉ: P-300 tòa Nhà thí nghiệm, Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bài giảng bậc Đại học (Tiếng Việt)

Undergraduate lecture notes (English)

Bài giảng bậc Sau đại học (Tiếng Việt)

Graduate lecture notes (English)

Chuyên đề (Tiếng Việt)

Topics (English)